Sistem Pengurusan Persekitaran

ISO adalah singkatan kepada (International Organization for Standardization), ia merupakan badan antarabangsa yang menerajui standard sistem pengurusan seperti Sistem Pengurusan Persekitaran ISO 14000. ISO ditubuhkan pada 23 Februari 1947 yang berpusat di Geneva, Switzerland.


Sistem Pengurusan Persekitaran


Sistem ini adalah khas dicipta untuk memberikan langkah-langkah yang sesuai dalam pengurusan prestasi persekitaran dan membantu organisasi memperkemaskan serta bergerak ke arah kemajuan proses pengurusan persekitaran. Sistem Pengurusan Persekitaran akan sentiasa membantu anda agar prosedur organisasi anda mematuhi peraturan ISO 140001.


Sistem ini juga akan membantu organisasi mengenal pasti sisa-sisa terjadual, menyenggara maklumat inventori dan kemudahan rawatan sisa-sisa. Ia agak membantu dalam pengurusan sisa-sisa terjadual. Selain daripada itu,sistem ini juga membekalkan satu set pangkalan data Sisa-sisa Terjadual, notifikasi sisa-sisa, maklumat inventori, nota-nota pengiriman dan maklumat peraturan. Sistem ini bukan sahaja dapat menyenggarakan senarai kenderaan berlesen, senarai kontraktor yang menguruskan sisa-sisa dan senarai kemudahan rawatan sisa malah juga membantu menyenggarakan penyimpanan rekod bagi penghasilan sisa-sisa dan pembuangan sisa-sisa. Sistem tersebut memusatkan semua kos seperti kos rawatan, maklumat pengurusan rawatan dan aktiviti-aktiviti yang lain.


Ia juga membekalkan rekod-rekod Effluen Perindustrian yang merupakan satu keperluan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ( Kumbahan dan Effluen-Effluen Perindustrian)Peraturan 1979. Sistem ini juga membekalkan perkhidmatan pengurusan bagi Pengawasan Udara yang diwajibkan bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Udara Bersih)Peraturan 1978. Sistem ini membantu menyenggarakan senarai kontraktor berlesen, perunding berlesen dan makmal dalam talian yang diiktiraf mengikut syarat undang-undang untuk mengelakkan operasi haram berlaku. Ia juga akan memperingatkan anda tentang tarikh tamat lesen mesin, lesen peralatan dan sebagainya. Anda akan diberi maklumat yang terkini dalam peraturan dan peruntukan undang-undang dari semasa ke semasa.


Sistem Pengurusan Persekitaran ISO 14000


ISO 14001 adalah standard sistem pengurusan persekitaran yang diimplimentasikan kepada semua bidang termasuk industri tanpa mengira saiz, lokasi dan pendapatan keuntungan yang didapati. Objektif utama standard ini adalah untuk mengurangkan impak terhadap alam sekitar seperti pencemaran yang diakibatkan dari sisa buangan contohnya sistem pembuangan berjadual industri.


Elemen Utama ISO 14000


ISO 14001

Environmental management systems – Requirements with guidance for use.

ISO 14004

Environmental management systems -- General guidelines on principles, systems and support techniques.

ISO 14015

Environmental assessment of sites and organizations.

ISO 14020

series (14020 to 14025) Environmental labels and declarations.

ISO 14031

Environmental performance evaluation – Guidelines.

ISO 14040

series (14040 to 14049), Life Cycle Assessment, LCA, discusses pre-production planning and environment goal setting.

ISO 14050

terms and definitions.

ISO 14062

discusses making improvements to environmental impact goals.

ISO 14063

Environmental communication -- Guidelines and examples.

ISO 19011

which specifies one audit protocol for both 14000 and 9000 series standards together. This replaces ISO 14011 meta-evaluation—how to tell if your intended regulatory tools worked. 19011 is now the only recommended way to determine this.Kepentingan Sistem


Setiap sistem yang wujud memerlukan misi dan visinya supaya segala perancangan tercapai dengan berkesan. Secara umumnya pihak majikan mahupun pekerja kurang dan tidak mengendah tentang kepentingan Polisi, sedangkan Polisi adalah tunjang kepada sistem pengurusan bersepadu.


Setelah wujudnya Polisi Alam Sekitar, boleh beranjak kepada beberapa tahap lagi untuk memastikan Polisi yang telah digariskan terlaksana dan tercapai. Elemen penting dalam sistem pengurusan alam sekitar antaranya ialah:


1. Perancangan


Setiap sistem pengurusan memerlukan perancangan yang bersistem agar segala apa yang dirancang bergerak dengan sistematik.


2. Aspek Alam Sekitar


Aspek alam sekitar perlu dikenalpasti seperti yang tertakluk dengan aktiviti, produk dan servis yang ada di dalam permis syarikat.


3. Keperluan Undang-undang


Keperluan undang-undang perlu dipatuhi agar sistem ini dapat bergerak berpandukan standard yang telah ditetapkan. Dalam bidang persekitaran Undang-undang Persekitaran digunakan (Akta Kualiti Alam Sekitar 1974)


4. Objektif dan Target


Setiap sistem pengurusan memerlukan perancangan yang bersistem agar segala apa yang dirancang bergerak dengan sistematik. Objektif sistem perlu jelas dan mudah dicapai. Objektif sistem pengurusan persekitaran dapat dilahirkan dengan cara membangunkan Dasar Alam Sekitar Syarikat.


5. Program Pengurusan Alam Sekitar


Setiap objektif dan perancangan yang telah disenaraikan perlu adanya pengisian agar Program ini dapat memberi kesan yang signifikan. Oleh itu program pengurusan alam sekitar haruslah ada. Program pengurusan alam sekitar boleh diperjelaskan di dalam Prosedur Perancangan Pengurusan Alam Sekitar (Environmental Management Plan)


6. Pelaksanaan dan Operasi


Program-program yang dirancang perlu dilaksanakan secara berkesan. Sebarang program yang tidak dilaksanan menunjukkan satu perancangan program yang lemah dan perlu dikenalpasti permasalahnya dan tindakan pembetulan amatlah perlu.


7. Tanggungjawab


Setiap individu di dalam syarikat mempunyai tanggungjawab terhadap alam sekitar, namun begitu tanggungjawab utama ini dipikul oleh pengurusan besar syarikat.


8. Keperluan Latihan, Kesedaran dan Kopetensi


Bagi memastikan program pengurusan alam sekitar dapat dilaksanakan secara effisien, keperluan latihan, kesedaran dan kopetensi harus dipertekankan. Setiap lapisan individu di dalam permis syarikat harus tahu paling tidak kepentingan dan kesedaran terhadap pemeliharaan alam sekitar. Pihak majikan mempunyai tanggungjawab dalam merancang program latihan, kesedaran dan kopetensi kepada pekerjanya.


9. Komunikasi


Program pengurusan persekitaran tidak akan bergerak sekiranya tidak dikomunikasikan kepada setiap lapisan individu di dalam permis syarikat. Maklumat-maklumat penting syarikat berkenaan pengurusan persekitaran mesti diwar-warkan kepada semua pekerja. Dasar Alam Sekitar merupakan perkara paling penting yang perlu dikomunikasikan kepada semua lapisan individu di dalam syarikat.


10. Dokumentasi Sistem Pengurusan Alam Sekitar


Dokumentasi sistem pengurusan alam sekitar perlu agar segala dokumen yang berkaitan dengan pengurusan alam sekitar direkod dan disimpan untuk keperluan rujukan dan analisis. Sistem pendokumentasian yang baik dapat melicinkan lagi program pengurusan alam sekitar. Ini amat penting kerana elemen pendokumentasikan merupakan


11. Kawalan Dokumen


Setiap dokumen yang telah direkod perlu dikawal agar tiada sebarang ketidakstrukturan dalam pengurusan dokumentasi. Seharusnya seorang penyelia dokumen (Document Controller) perlu dilantik bagi tujuan ini.


12. Kawalan Operasi


Program-program yang berkaitan dengan pengurusan alam sekitar memerlukan satu kawalan yang sistematik. Sebagai contoh, program penjadualan pelupusan sisa berjadual, program ini perlu diatur sebaik mungkin. Komunikasi dan koordinasi bersama dengan pihak pelupusan sisa perlu dibuat sebaik yang mungkin. Sebarang pendokumentasian perlu jelas dan baik.


13. Kesiapsiagaan dan Tindakbalas Kecemasan


Bahan-bahan berbahaya dan bertoksik memerlukan satu sistem kesiapsiagaan dan tindakbalas kecemasan ketika berlakunya kecemasan seperti tumpahan dan sebagainya. Sistem ini lebih dikenali sebagai Prosedur Kecemasan dan Penrancangan Tindakbalas (ERP)


14. Semakan dan Pembetulan


Semakan dan pembetulan merupakan satu metodologi penilaian terhadap program yang telah dijalankan. Ini penting bagi mengetahui titik kelemahan dan kebaikan sesuatu program.


15. Pemantauan dan Penilaian


Pemantauan dan penilaian amat penting bagi memastikan sistem pengurusan persekitaran dapat dilaksanakan dengan baik. Pemantauan boleh dilaksanakan dengan cara audit dalaman yang berkala, pemeriksaan berkala dan sebagainya. Program lawatan tapak juga merupakan salah satu program pemantauan dan penilaian.


16. NCR dan Pembetulan dan Pencegahan


NCR akan diisu oleh badan pengauditan kepada syarikat yang gagal dalam pematuhan terhadap sistem pengurusan persekitaran dan tidak membuat sebarang pembaikan.


Pihak syarikat perlu mengadakan satu sistem yang dapat mengenalpasti sebarang kesalahan dan kelemahan pada sesuatu sistem. Ini boleh dilaksanakan dalam bentuk senarai semak dan lain-lain.


Pihak syarikat juga perlu menyemak semula keberkesanan sesuatu program yang telah dijalankan.


17. Rekod


Syarikat perlu membangunkan sistem penyimpanan rekod yang baik. Syarikat perlu mendemonstrasikan kelicinan dan kebolehoperasian sesuatu sistem rekod.


18. Audit Pengurusan Alam Sekitar


Audit perlu dilaksanakan bagi mengesan sebarang ketidakberkesanan sistem yang sedia ada. Pihak syarikat memerlukan inisiatif untuk mengadakan audit dalaman yang memfokuskan kepada pengurusan alam sekitar.


19. Semakan dan Kemaskini Majikan


Penyemakan dan kemaskini majikan merupakan satu bentuk komitmen majikan kepada keperluan sistem pengurusan alam sekitar. Pihak majikan perlu memeriksa:


  1. Keputusan audit dalaman
  2. Performance syarikat kepada sistem persekitaran
  3. Status NCR, keperluan pembetulan dan sebagainya
  4. Objektif dan target
  5. Cadangan pembaikan


Elemen-elemen di atas dapat disimpulmudahkan dengan konsep Perancangan (Plan), Pelaksanaan (Do), Penyemakan (Check) dan Pembetulan (Action) atau PDCA.


Langkah Perlaksanaan Sistem Pengurusan Persekitaran


Suatu dasar yang bagus haruslah padat, mudah dan senang untuk difahami. Dasar ini perlu memasukkan elemen persekitaran seperti misi dan visi syarikat terhadap signifikan kepada alam sekitar.


Manfaat yang dapat diperolehi dari Sistem Pengurusan Alam Sekitar


1. Mengurangkan impak dan aspek alam sekitar yang berpunca dari syarikat.

2. Mengurangkan penggunaan tenaga yang berlebihan dan membolehkan syarikat menjimatkan kos penggunaan tenaga.

3. Mengurangkan sisa-sisa buangan industri dan mengelakkan pencemaran kepada alam sekitar.

4. Mencegah potensi kemalangan dan mengurangkan risiko kemalangan yang bersangkutan dengan persekitaran.

5. Memajukan status dan imej syarikat agar setanding dengan syarikat-syarikat multinasional yang lain.

6. Mematuhi kepada peraturan-peraturan persekitaran tempatan dan penyesuaian dengan perkembangan masa akan datang.

7. Meningkatkan keefektifan sistem pengurusan persekitaran menerusi pembetulan yang berterusan (Continual Improvements)

Hazard Kimpalan Bhgn 3

Terbakar

Kekerapan haba dan percikan api yang disebabkan oleh aktiviti kimpalan boleh menyebabkan kebakaran jika bahan mudah terbakar atau bahan bakar ada di dalam kawasan kimpalan dan berhampiran. Kimpalan dan potongan haruslah dilakukan di kawasan yang mana bebas dari bahan bakar (combustible material), termasuklah sampah, kayu, kertas, kain, plastik, bahan kimia dan minyak. Dan juga dari bahan mudah terbakar seperti, cecair ethylene dan sebatian alkohol lain. Percikan api ini boleh menjangkau kepada bahan-bahan ini dan mula terbakar. Kemudian berlakunya tindakbalas sekunder seperti letupan dan kemusnahan fizikal dan harta benda.

Melecur juga salah satu kesan dari kerja panas yang biasanya disebabkan oleh cairan logam atau spatter yang berterbangan.

Percikan api boleh menjangkau beberapa meter dan menyebabkan kebakaran. Kejadian ini biasa berlaku apabila aktiviti kimpalan dilakukan di kawasan tinggi yang mana percikan api berterbangan. Pengalaman telah menunjukkan zarah-zarah terbakar ini boleh terbang 20 meter melalui udara dan menyebabkan nyalaan api.

Acythlene dan oksigen biasanya digunakan dalam gas kimpalan. Selalunya percikan api ini, punca utama letupan kepada silinder gas.

Hazard Kimpalan Bhgn 2

Kesan jangka panjang (Chronic)

Kajian telah dibuat menunjukkan, pekerja kimpalan yang mempunyai risiko yang tinggi untuk mendapat kanser paru-paru, dan berkemungkinan besar mendapat kanser kotak suara; larynx dan kanser urinary.

Keputusan kaijian ini jelas tidak memberi impak yang mengejutkan kerana kuantiti toxicant yang besar dalam asap kimpalan mengandungi agen penyebab kanser (carcinogenic) seperti Cadmium, Nikel, Beryllium, Chromium dan Arsenic.

Mangsa yang terlibat dengan penyakit pernafasan yang kronik, mempunyai symptom seperti Bronchitis, Asthma, Pneumonia, Emphysema, Pneumoconiosis (berdasarkan kepada penyakit berkaitan habuk dan debu), kapasiti paru-paru berkurang, silicosis, siderosis (penyakit berkaitan dengan debu yang disebabkan dengan Iron Oksida dalam paru-paru).
Masalah kesihatan lain yang berkaitan kimpalan adalah:

· Penyakit Jantung
· Penyakit Kulit
· Hilang Pendengaran
· Chronic Gastritis (bengkak dalam perut)
· Gastroduodenitis (bengkak dalam perut dan usus kecil)
· Ulser di perut dan usus kecil

Pengimpal yang terdedah kepada logam berat seperti Chromium dan Nikel berisiko tinggi untuk penyakit buah pinggang.

Aktiviti kimpalan juga memberi kesan kepada sistem pembiakan. Kajian terbaru menemui bahawa pengimpal yang terdedah terutama yang bekerja dengan keluli stainless berisiko memberi kesan kemiskinan Sperma berbanding dengan jenis kerja yang lain. (James, L. B. and Philip L. W. 1985. “Male Reproductive Toxins” Industrial Toxicology, Safety And Health Applications In The Workplace, 346-347.

Hazard Kimpalan Bhgn 1

Gas Bertoksik

Asap kimpalan merupakan campuran zarah-zarah halus (fumes) dan gas. Berpunca dari pembakaran dan cairan flux dari elektrod kimpalan dan gas-gas lain yang berpunca dari logam utama atau lapisan logam utama. Kesan kesihatan daripada pendedahan aktiviti kimpalan adalah sukar dihuraikan kerana wasap mungkin mengandungi banyak kandungan yang diketahui merbahaya. Sesetengah komponen asap kimpalan boleh memberi kesan kepada mana-mana bahagian anggota badan, termasuk paru-paru, jantung, ginjal, Central Nervous System CNS.

Pengimpal yang mana merokok mempunyai risiko kesihatan lebih tinggi berbanding pengimpal yang tidak merokok, walaubagaimanapun semua pengimpal dan orang berdekatan terdedah kepada risiko.

Pendedahan kepada asap kimpalan mempunyai kesan jangka pendek dan kesan jangka panjang (short term and long term).

Kesan jangka pendek (acute)

Boleh menyebabkan batuk, nafas berbunyi, sesak nafas, bronchitis, pulmonary edema (paru-paru berair) dan pneumonitis (bengkak dalam paru-paru).

Kesan Gastrointestinal, seperti mual, hilang selera makan, muntah, kekejangan otot perut dan penghadaman yang lembab. Semua ini ada bersangkutan dengan aktiviti kimpalan.

Sesetengah wasap welding, contohnya Cadmium, boleh membunuh dalam masa yang singkat. Gas dibebaskan dari proses kimpalan juga boleh sangat merbahaya. Sebagai contoh; sinaran ultraungu yang dibebaskan bertindakbalas dengan oksigen dan nitrogen oksida . Gas-gas ini membunuh dengan kadar dos yang tinggi ketika pendedahan dan juga menyebabkan radang pada hidung, tekak dan penyakit paru-paru yang serius.

Sinaran ultraungu yang dibebaskan dari aktiviti kimpalan boleh bertindakbalas dengan larutan Chlorinated Hydrokarbon, contohnya Trichloroethylene, 1,1,1-trichloroethelene, methylene chloride, dan Perchloroethylene untuk membentuk gas phosgene. Walaupun dengan kadar yang amat sedikit. Gas Phosgene mungkin mengambil 5-6 jam untuk terbentuk. Arka kimpalan harus dibentuk dalam lingkungan 200 kaki dari pelarut.

Kandungan bahan cemar (contaminant)

(Safety in Welding, WeldTek95, Malaysia Technical Conferences, Malaysia Oxygen Berhad)

Kimpalan

Kimpalan adalah satu proses pencantuman sesuatu bahan dengan bahan yang lain dengan menggunakan suatu bahan khas, contohnya logam atau termoplastik. Proses pengimpalan ini melibatkan pencairan sesuatu jenis logam tersebut untuk menjadikannya sebagai pengikat di antara sesuatu struktur dengan struktur yang lain. Kadangkala tekanan juga digunakan di samping haba untuk menghasilkan kimpalan tersebut. Ini berbeza dengan pematerian, yang cuma meleburkan bahan sambungan (pateri) untuk membentuk sambungan, dan bukan struktur itu sendiri.

Kimpalan dilakukan dengan menggunakan pelbagai jenis kaedah. Antara kaedah kimpalan yang dikenalpasti adalah kimpalan dengan menggunakan nyalaan api, tenaga elektrik bervoltan tinggi, sinaran laser, tembakan elektron dan ultrabunyi.Gambarajah: Set Kimpalan Oksigen

Bising Bhgn 2

Sekiranya anda bekerja di tempat yang bising

Jika anda bekerja di tempat yang bising, majikan harus memberitahu anda sekiranya kajian (penilaian) menunjukkan pendedahan kepada bunyi bising mencapai tahap yang boleh menjelaskan apa anda patut buat untuk mengelak risiko itu.

Majikan anda mempunyai beberapa perkara untuk dibuat termasuk mengurangkan kadar bising sebagaimana mungkin. Cara-caranya akan dijelaskan dalam carta. Anda seharusnya bertindak untuk melindungi diri anda.

Sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan sama ada bunyi bising boleh menjadi sesuatu yang merbahaya atau tidak, anda harus bertanya kepada penyelia ataupun wakil pegawai keselamatan sama ada mereka telah membuat penilaian bunyi (noise assessment).Pelindung Telinga

Gunakanlah pelindung telinga ataupun penyumbat telinga untuk melindungi telinga anda sekiranya majikan anda memberitahu bahawa anda mempunyai risiko pendengaran di kawasan tempat kerja anda. Majikan anda seharusnya membekalkan pelindung telinga yang sesuai dan meletakkan tanda ’Zon Pelindungan Telinga’ di kawasan tahap kebisingan yang tinggi. Manakala di tempat yang kadar kebisingan yang rendah, anda juga dinasihatkan supaya kadar kebisingan yang rendah, anda juga dinasihatkan supaya menggunakan pelindung telinga. Demi kebaikan anda, ambilah tindakan sewajarnya untuk melindungi pendengaran anda sendiri. Jagalah alat pelindung diri anda dan jaga kebersihannya juga. Alat pelindung yang rosak dan kotor tidak dapat melindungi anda dengan berkesan malah akan menyebabkan jangkitan.

Alat yang rosak

Jangan abaikan peralatan yang rosak. Jika anda mengetahui bahawa pelindung ataupun peralatan untuk mengawal kebisingan anda masalah, anda harus memberitahu majikan, penyelia ataupun wakil keselamatan.

Jauh dari tempat kerja

Anda haruslah tahu bahawa bunyi yang terlampau bising menyebabkan risiko. Beberapa aktiviti hiburan seperti konsert ataupun menembak boleh menimbulkan risiko tersebut. Ini akan menambahkan lagi masalah pendengaran yang sedia ada.

Nasihat dari pakar perubatan

Jangan sesekali mengabaikan kesihatan telinga anda. Jika anda rasa bahawa anda mempunyai masalah pendengaran, adalah dinasihatkan untuk segera berjumpa dengan doktor atau pakar perubatan. Mereka sentiasa bersedia untuk membantu. Anda haruslah ingat untuk memberitahu doktor bahawa anda bekerja di tempat yang bising.

Anatomi Telinga:


Sumber: DSE Petronas Carigali Sdn Bhd

Bising Bhgn 1

Bunyi Bising Di Tempat Kerja

Bunyi bising boleh menjadikan masalah di dalam banyak jenis pekerjaan. Tahap bahaya bergantung kepada kekuatan bunyi tersebut dan berapa lama anda terdedah kepadanya. Antara petanda untuk menentukan sama ada anda mempunyai maslah atau tidak:

1. Kamu terpaksa menjerit untuk memastikan percakapan kamu didengari oleh seseorang dalam jarak dua (2) meter.

2. Telinga anda masih lagi berdengung walaupun selepas meninggalkan kawasan kerja.


Mereka yang bekerja di kawasan bengkel kejuruteraan, kilang kayu, disko ataupun dewan konsert, kilang pembotolan ataupun sesiapa sahaja yang menggunakan mesin yang mengeluarkan bunyi bising di kawasan ladang atau hutan, merupakan mereka yang mungkin terdedah kepada bunyi bising yang merbahaya.

Mereka yang terlibat dalam lawatan ke tempat-tempat tersebut juga, boleh terdedah kepada risiko ini.

Apa yang perlu saya lakukan?

Usaha yang berterusan haruslah dilakukan untuk mencari bunyi bising yang menyebabkan bahaya, mengurangkan atau melindungi orang yang terlibat dapat mengelakkan kerosakan. Bunyi bising yang membahayakan ini boleh dikawal sekiranya mereka yang terlibat-majikan, pekerja ataupun pembekal mesin bekerjasama untuk memastikan cara pengawalan yang bersesuaian digunapakai dan berfungsi dengan efektif.

Mengukur Bunyi Bising

Kaedah teknikal untuk mengukur bunyi bising di tempat kerja dalam unit ’desibel’ dB (A) mungkin nampak merumitkan namun, asasnya mudah sahaja. Had bunyi bising iaitu kenyaringan bunyi diukur dengan menggunakan skala yang bermula dari bunyi senyap yang virtual 0 dB (A) hingga 140 dB (A) ataupun yang lebih kuat seperti yang terhasil dari bengkel yang paling bising. Untuk bunyi letupan yang kuat (contohnya: daripada pistol) satu (1) skala khas digunakan untuk mengukur had maksimum yang mampun dicapai oleh gelombang bunyi.

Di dalam kebanyakkan pekerjaan, risiko yang dialami bukan hanya bergantung kepada tahap bunyi bising tetapi juga kepada jangkamasa individu tersebut terdedah kepadanya; semakin tinggi tahap bunyi bising, semakin singkat masa yang diperlukan untuk menyebabkan kerosakan kepada telinga. Jumlah keseluruhan pendedahan bunyi bising kepada kepada keseluruhan hari bekerja dipanggil ’Dos pendedahan bunyi bising harian individu’.

Di dalam sesetengah pekerjaan, tekanan mungkin terlalu tinggi dan tindakan segera perlu diambil walaupun bunyi bising tersebut hanya berlaku kadang-kadang sahaja.

Keselamatan Mengangkat

10 soalan sebelum melakukan aktiviti mengangkat

Adakah anda sedar dan faham sepenuhnya prosedur mengangkat sebelum anda melakukan kerja tersebut?

Adakah anda telah mengadakan taklimat keselamatan bersama semua anggota yang terlibat sebelum memulakan tugasan mengangkat?

Adakah pemeriksaan dilakukan ke atas peralatan sebelum anda mengunakannya;

- Had muatan selamat (SWL)
- nombor perakuan (CF) iaitu; PMA untuk mesin angkat, No.siri dan sebagainya
- Tarikh sah sijil peralatan yang akan digunakan (bagi yang berkenaan)
- Koda warna ( quarterly inspection colour code)

Adakah semua ciri-ciri/peranti keselamatan diuji dan berfungsi dengan baik?

Adakah semua anggota mengetahui siapakah yang bertanggungjawab untuk kerja mengangkat yang akan dilakukan?

Adakah anggota yang terlibat mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang tugas masing-masing?

Adakah terdapat rancangan pengangkatan (lift plan) yang merangkumi Analisa Kerja Selamat (JSA), Permit (PTW) dan Release Note (bagi yang berkenaan)?

Adakah zon pengangkatan dikawal dengan secukupnya bagi mengelakkan sebarang bahaya kepada orang lain yang bekerja berhampiran kawasan pengangkatan?

Adakah cara-cara memberikan isyarat dan komunikasi dipersetujui dan jelas kepada semua yang terlibat?

Adakah aktiviti mengangkat dikawal oleh Penyelia bertauliah (designated lifting supervisor)?

Pengurusan Alam Sekitar

Setiap sistem yang wujud memerlukan misi dan visinya supaya segala perancangan tercapai dengan berkesan. Secara umumnya pihak majikan mahupun pekerja kurang dan tidak mengendah tentang kepentingan Polisi, sedangkan Polisi adalah tunjang kepada sistem pengurusan bersepadu.

Setelah wujudnya Polisi Alam Sekitar, boleh beranjak kepada beberapa tahap lagi untuk memastikan Polisi yang telah digariskan terlaksana dan tercapai. Elemen penting dalam sistem pengurusan alam sekitar antaranya ialah:

1. Perancangan
2. Aspek Alam Sekitar
3. Keperluan Undang-undang
4. Objektif dan Target
5. Program Pengurusan Alam Sekitar
6. Pelaksanaan dan Operasi
7. Tanggungjawab
8. Keperluan Latihan, Kesedaran dan Kopetensi
9. Komunikasi
10. Dokumentasi Sistem Pengurusan Alam Sekitar
11. Kawalan Dokumen
12. Kawalan Operasi
13. Kesiapsiagaan dan Tindakbalas Kecemasan
14. Semakan dan Pembetulan
15. Pemantauan dan Penilaian
16. NCR dan Pembetulan dan Pencegahan
17. Rekod
18. Audit Pengurusan Alam Sekitar
19. Semakan dan Kemaskini Majikan

Elemen-elemen di atas dapat disimpulmudahkan dengan konsep Perancangan (Plan), Pelaksanaan (Do), Penyemakan (Check) dan Pembetulan (Action) atau PDCA.

Signifikan Dasar

Lima (5) faktor penting di dalam kejayaan Dasar Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar Kencana HL Sdn Bhd.

Kefahaman

Kefahaman kepada Dasar Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar Kencana HL Sdn Bhd. adalah amat penting sebelum sebarang aspek perlaksanaan dasar dilakukan. Keperluan membuat Dasar Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar tertakluk kepada majikan yang komited dalam memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja khususnya di permis Kencana HL Sdn Bhd. Dasar ini perlu diterangkan kepada semua ahli di dalam syarikat bermula dari peringkat pengurusan hinggalah ke peringkat pekerja bawahan. Ianya adalah penting dalam memastikan misi dan visi keselamatan dan kesihatan syarikat dicapai dan dilaksanakan secara berkesan. Dasar Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar Kencana HL Sdn Bhd digubal dan disemak oleh pihak tertinggi syarikat yang diwakili oleh Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan setiap tiga (3) tahun. Sebarang perubahan dasar akan dibincang oleh jawatankuasa ini. Jawatankuasa Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar Kencana HL Sdn Bhd diketuai oleh Pengarah Urusan sebagai pengerusi dan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan sebagai setiausaha jawatankuasa. Bagi memastikan setiap lapisan pekerja memahami Dasar Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar syarikat, Pengarah Urusan Kencana HL Sdn Bhd mengambil inisiatif memberi taklimat khas berkaitan Dasar Kesihatan. Keselamatan dan Alam Sekitar syarikat di perhimpunan awam pekerja dan majikan setiap tiga (3) bulan sekali sepanjang tahun. Dengan cara ini, para pekerja dalam memahami dan mengemaskini pemahaman mereka terhadap halatuju dasar serta visi dan misinya. Selain itu Jabatan Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar Kencana HL Sdn Bhd juga sebagai pengerak utama dalam mendukung dan melaksanakan promosi kesihatan, keselamatan dan alam sekitar kepada setiap lapisan pekerja di syarikat. Antara program yang diatur setiap tahun dan setiap bulan seperti mengadakan kempen keselamatan dan kesihatan, hari keselamatan syarikat dan pelbagai lagi bagi menarik minat dan suasana keselamatan yang harmoni dikalangan pekerja dan majikan.

Komitmen Majikan

Sokongan penuh majikan merupakan aspek penting dalam menentukan Dasar Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar Kencana HL Sdn Bhd berjaya dilaksanakan. Secara umumnya, pihak tertinggi pengurusan Kencana HL Sdn Bhd menyokong dan memberi perhatian terhadap Dasar Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar. Ini dapat dibuktikan dengan penglibatan Pengarah Urusan sebagai ketua organisasi besar Kencana HL Sdn Bhd. Namun begitu, sokongan dari akar umbi seperti pegawai-pegawai yang signifikan dalam organisasi contohnya Pegawai Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran Kewangan adalah sangat minima kerana peruntukan dana Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar adalah amat diteliti sepenuhnya dan disekat. Walaubagaimanapun masih ada peruntukan dana yang dikhaskan untuk Program Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar.

Objektif

Tiada makna sebuah Dasar Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar sekiranya tiada objektif yang jelas. Objektif sesuatu dasar adalah tunjang utama dalam penghasilan sebuah Dasar Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar yang jelas, padat dan lengkap. Apa yang penting ialah objektif yang mudah dicapai. Secara keseluruhan gambaran, Dasar Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar Kencana HL Sdn Bhd telah menyentuh asas utama yang perlu ada di dalam sesebuah dasar bertulis. Objektif ini yang akan menjadi penanda ukur kejayaan sesuatu dasar sesebuah syarikat. Namun begitu, kenyataan Dasar ”...Mematuhi sepenuhnya kehendak Undang-undang Kerajaan...” adalah satu misi yang sukar dicapai secara realistik di Kencana HL Sdn Bhd.

Dasar Sebagai Budaya Kerja

Untuk memastikan objektif Dasar Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar berjaya antara lainnya ’Pembudayaan Kerja Selamat’ oleh setiap lapisan pekerja di dalam syarikat. Aspek pembudayaan kerja selamat ini dilaksanakan secara sistematik yang diberi tanggungjawabnya kepada Jabatan Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar. Pihak Jabatan Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar komited dalam memenuhi dasar ini dengan perancangan program yang sesuai dilaksanakan di semua peringkat lapisan pekerja. Antara program-program yang telah dirancang di dalam ’Perancangan Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar’ adalah seperti:

1.Program induksi keselamatan bagi setiap pekerja baru,
2.Program induksi berterusan bagi pekerja yang pernah bekerja di Kencana HL Sdn Bhd,
3.Program kesedaran budaya kerja selamat dan
4.Program kesihatan umum.

Budaya kerja selamat ini juga harus dipromosikan di peringkat barisan ’Penyelia’ dan ’Kumpulan Pengurusan Projek’. Ini adalah penting dalam memastikan mesej keselamatan dan kesihatan pekerjaan dapat disampaikan secara berkesan melalui hubungan rapat penyelia dan pekerja. Satu kajian asas yang dilaksanakan oleh Jurutera Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar Kencana HL Sdn Bhd menunjukkan keputusan yang signifikan yang mana methodologi penyampaian isu berkaitan keselamatan lebih effektif jika penyelia itu sendiri menyampaikan mesej berkaitan keselamatan. Penyelia adalah orang yang paling memahami tingkalaku dan keadaan kerja yang berkaitan.

Keselamatan Sebahagian Dari Perniagaan

Sebagai sebuah syarikat yang berorientasikan industi kejuruteraan berat minyak dan gas, aspek Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar adalah agenda utama dalam perjalanan perniagaan. Petronas Carigali Sdn Bhd misalnya selaku klien utama Kencana HL Sdn Bhd amat menitikberatkan isu keselamatan dan kesihatan, contohnya Kontrak Pembinaan Kejuruteraan yang memerlukan syarikat memenuhi tuntutan yang menjelaskan keperluan Kesihatan dan Keselamatan. Ini secara tidak langsung menjadikan aspek Keselamatan sebagai elemen penting dalam perniagaan syarikat.

Kesimpulan

Dasar Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar merupakan tunjang utama misi dan visi syarikat. Dalam memastikan dasar ini berjaya, Aspek kefahaman dan pelaksanaan perlu dititikberatkan yang bermulanya dari pihak majikan seterusnya pekerja.

Nota Kaki: Dasar juga dikenali sebagai Polisi

Jenis Kepatahan Tulang

Ada beberapa jenis kepatahan yang biasa ditemui:

Kepatahan tertutup - kepatahan yang berlaku di mana tiada luka ataupun tulang yang patah itu tidak terdedah kepada udara luar.

Kepatahan terbuka - kepatahan tulang yang mempunyai luka dan terdedah kepada udara luar.

Kepatahan penuh
- kepatahan tulang yang berlaku di mana tulang itu patah kepada dua atau lebih serpihan.

Kepatahan tidak penuh - keretakan yang berlaku kepada tulang tersebut.

Kepatahan stress - kepatahan yang berlaku disebabkan oleh pergerakan yang berulang di mana tulang itu tidak dapat menahan bebanan tersebut ( spt berlari atau kawat ) . Tulang akan mengalami keretakan yang amat halus dimana tidak dapat ditunjukkan oleh sinar x pada peringkat awal.


Frekuensi Radio Bhgn 7

Langkah Kawalan Hazad Frekuensi Radio

Bagi mengurangkan hazad berpotensi dari frekuensi radio, langkah kawalan yang berkesan harus diambil kira. Antara kaedah mengawal pendedahan kepada frekuensi radio adalah mengurangkan kuasa pemindahan gelombang. Namun begitu kaedah ini selalunya dikawal di sekitar kawasan kerja, jadi pihak pengurusan perlu memastikan mereka boleh mengawal kekuatan sebaran. Selain itu langkah kawalan berbentuk kawalan pentadbiran boleh diambil, antaranya ialah:

1. Membangunkan Prosedur Kerja Selamat (SWP) yang menyenaraikan secara terperinci risiko, hazad dan langkah kawalan yang efektif dan berkesan.
2. Merangka dan merancang lebih banyak latihan yang berkaitan kepada pekerja.
3. Memberi input keselamatan dan kesihatan berkenaan frekuensi radio kepada orang awam.
4. Memasang dan mempamir secukupnya papan tanda amaran di sekitar kawasan berpotensi.
5. Pemantauan yang berkala dilaksanakan oleh pihak berwajib agar risiko dapat diminimakan.

Kesimpulan

Saban tahun persoalan ditimbulkan mengenai signifikan gelombang elektromagnetik dan kesannya terhadap kesihatan manusia. Namun begitu ianya masih lagi dalam status quo dan isu ini masih kontroversi walaupun penyelidikan telah dijalankan lebih dari 25 tahun. Keputusan dan kesimpulan yang ditemui oleh para penyelidik tidak konsisten menyebabkan kesimpulan ujikaji tidak dapat diputuskan secara tepat. Dan kebanyakkan aktiviti penyelidikan dilaksana di dalam makmal, In vitro berbanding penyelidikan terus kepada manusia In vivo. Namun begitu, kita tidak boleh mengambil langkah sambil lewa kerana ancaman ini melibatkan keselamatan dan kesihatan manusia. Secara realitinya ancaman ini tidak dapat dielakkan, tetapi dapat dikawal agar risiko diminimakan serendah mungkin.

Rujukan:

1. Bio-initiative report. Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standard for Electromagnetic Fields (ELF and RF)
2. Ronald Kitchen. RF and Microwave Radiation Safety Handbook.1993-2001
3. ICNIRP. Review of the Epidemiologic Literature on EMF and Health.
4. Federal Communications Commission (FCC), United State of America
5. Suruhanjaya Tenaga dan Komunikasi Malaysia.

Frekuensi Radio Bhgn 6

Pengiraan Jarak Zon Ekslusion (Exclusion Zone)

Contoh ini menjelaskan kaedah kiraan zon ekslusion antena pada (1.45 x 0.28 x 0.125) meter beroperasi pada 1,855 MHz dengan nilai EIRP 50 yang dipasang dalam kawasan yang boleh dimasuki oleh orang awam. Apakah jarak minimum antena untuk memastikan pendedahan tidak melebihi had selamat pada orang awam?

Langkah Pertama:

Kira had dedahan ketumpatan maksimum kuasa kepada orang awam (Rujuk Jadual 3 untuk ketumpatan kuasa dalam julat 300 hingga 2,000 kerana antena beroperasi dengan frekuensi 1,855 Mhz).

Wlimit = f /200, 1,855 / 200, = 9.275 W/m²

Langkah Kedua:

Kira jarak selamat minimum dengan menyusun semula persamaan di atas;

W = EIRP / (4πr²)
= PTG / (4πr²) jadi untuk jarak dari antena rmin bersamaan dengan;

rmin = √EIRP / (4πW)
= √50.0 / 4.0 x π x 9.275
= 0.927 m


Langkah Ketiga:

Periksa semula untuk memastikan jarak minimum tadi di dalam zon medan jauh (FF);
Dimulai dengan mengira panjang gelombang:

λ = 300 / f (f dalam unit MHz)
= 300 / 1855
= 0.162 m


Maksimum dimensi antena lebih besar dari panjang gelombang, ia boleh dikelaskan sebagai antena besar. Jadi permulaan wilayah medan jauh boleh dikira dengan rumus FF iaitu:

FF = 0.5 x D² / λ
= 0.5 x (0.5)² / 0.162
= 0.773 m

Berdasarkan jarak minimum yang dikira berada dalam zon medan jauh, jadi perkiraan di atas adalah sah. Orang awam tidak dibenarkan berdiri lebih dekat dari 0.927 meter secara terus di depan antena.

Frekuensi Radio Bhgn 5

Zon Ekslusion Frekuensi Radio

Zon ekslusion ditakrifkan sebagai kawasan yang mana orang awam atau pekerja tidak dibenarkan masuk/hadir secara fizikal kerana ancaman pancaran frekuensi radio.

Kiraan Teorikal


Pengiraan zon ekslusion boleh diklasifikasikan seperti berikut:

Rumus zon medan hampir (Near field zone formula)
Rumus zon medan jauh (Far field zone formula)

Huraian Rumus

Rumus zon medan hampir (NF)
Wm = 4PT / A

Yang mana;

Wm adalah ketumpatan kuasa maksimum, dalam unitnya Watt per meter persegi,
PT adalah kuasa bersih yang dikeluarkan dari antena, Watt (W) dan,
A apertur (Bukaan) kawasan dalam unitnya meter persegi.

Rumus ini digunakan untuk menjangka ketumpatan kuasa jarak yang kurang dari jarak medan jauh (FF).

Rumus zon medan jauh (FF)

FF = 0.5 x D² / λ


Yang mana;

FF adalah permulaan zon FF dalam unit meter (m),
D adalah dimensi maksimum antena dalam unit meter (m) dan,
λ adalah panjang gelombang dalam unit meter (m) = 300 / f, yang mana f adalah megahertz MHz)

Rumus zon FF digunakan untuk memeriksa jarak selamat yang dikira adalah sah. Kesahihannya bergantung kepada dimensi maksimum antena adalah lebih besar dari jarak gelombang yang di analisis.

W = EIRP / (4πr²)
= PTG / (4πr²)


yang mana;

EIRP
adalah kuasa ’Isotropically Radiated’ dalam unit Watt (W).
r adalah jarak dari antenna dalam unit meter (m)
PT adalah kuasa bersih yang dikeluarkan dari antena dalam unit Watt (W)
G adalah gandaaan antena (nisbah kuasa) yang berkaitan antena isotropik dan
π , 3.142

Persamaan di atas mewakili jangkaan ketumpatan kuasa medan jauh untuk axis utama beam (main axis beam)

Frekuensi Radio Bhgn 4

Panduan Tahap Frekuensi Radio Yang Dibenarkan Dan Jarak Selamat Kepada Orang Awam dan Pekerja. Jadual 3&4 menunjukkan tahap yang dibenarkan kepada orang awam dan pekerja mengikut standad ICNIRP:Jadual 3: RF Levels Exposure Limit for PublicJadual 4: RF Levels Occupational Exposure Limits

Notes:
Frequency f is in Megahertz (MHz)
A power density of 10 W/m² is equivalent to 1 mW/cm²
A magnetic field strength of 1 A/m corresponds to 1.257 microtesla or 12.57 miligauss.

Frekuensi Radio Bhgn 3

Namun begitu sejak akhir-akhir ini, kajian telah membuktikan terdapat kesan biologi dan kesihatan berlaku pada tahap dedahan frekuensi radio dan ELF yang mana tiada langsung proses pemanasan ataupun pengaruhan elektrik (induced current) dan kesan ini berlaku jauh beribu kali di bawah had keselamatan (safety limit) yang sedia ada. Kesan ini lebih dikenali sebagai kesan tidak termal (Non-thermal effect).

Kesan tidak termal (Non-thermal effect) mempunyai signifikan yang tinggi punca pelbagai simptom dan kesan biologi kepada manusia dan haiwan. Kadar Serapan Spesifik (Spesific Absorption Rate) adalah parameter yang digunakan untuk menilai kadar dedahan ini. Kadar Serapan Spesifik ataupun SAR ditakrifkan sebagai nilai serapan kuasa (Total absorbed power) dibahagikan dengan nilai berat badan (H.Moseley 1988). Menurut (Jianming Jin, 1998), Kadar Serapan Spesifik ditakrifan sebagai kiraan kadar tenaga frekuensi radio yang diserap oleh badan ketika dedahan frekuensi radio (medan elektromagnetik). Ia dirumuskan sebagai nilai serapan kuasa per berat tisu dengan unitnya Watt per Kilogram (W/kg).

Had Dedahan Standard


Terdapat pelbagai versi standard had dedahan frekuensi radio (medan elekromagnetik) ini. Di Amerika Syarikat misalnya Federal Communications Commission (FCC) telah menguatkuasakan had dedahan kepada had dedahan pekerjaan dan had dedahan awam. Had dedahan ini berbeza berdasarkan frekuensi (MHz) dan masa dedahan. Masa dedahan 6 minit ditetapkan had dedahan pekerjaan dan 30 minit untuk had dedahan awam. Jadual 2 menunjukkan had dedahan maksimum yang dibenarkan (MPE)

Jadual 2: Had dedahan maksimum yang dibenarkan (MPE)

a) Had Pekerjaan dan Pendedahan Terkawal


* Plane wave equivalent power density

b) Had Populasi Awam dan Pendedahan Tidak Terkawal

Federal Communications Commission (FCC), United State of America

Had Pekerjaan dan Pendedahan Terkawal


Diaplikasikan dalam situasi di mana personal yang terdedah kepada frekuensi radio (medan elektromagnetik) berpunca dari pekerjaannya dan personal berkenaan peka sepenuhnya dengan potensi dedahan dan mengetahui cara kawalan yang patut diambil.

Had Populasi Awam dan Pendedahan Tidak Terkawal

Diaplikasikan dalam situasi di mana populasi awam atau personal yang terdedah kepada frekuensi radio (medan elektromagnetik) berpunca dari pekerjaan dan mereka tidak peka dengan potensi dedahan atau tidak mengetahui cara kawalan yang patut diambil.

Frekuensi Radio Bhgn 2

Kesan Dedahan

Kesan dedahan kepada frekuensi radio oleh dibahagikan kepada dua iaitu:

Kesan Termal
Kesan Tidak Termal


Seketika dahulu kebanyakan kajian epidemiologikal menjurus kepada kesan termal (thermal effect) kepada manusia dan haiwan. Para penyelidik dan pakar beranggapan bahawa pemanasan tisu badan kesan daripada pendedahan frekuensi radio ataupun kesan pengaruhan elektrik (induced current) adalah satu-satunya punca signifikan kepada organisma hidup apabila terdedah kepada frekuensi radio. Dedahan ini menjana pemanasan tisu dalam dos jangka singkat. (short-term doses) yang merbahaya kepada organisma hidup.

Jadual 1: Kesan termal kepada haiwan yang membawa maut.


Power density, exposure time and dose resulting in thermal death (WHO 1981)

Frekuensi Radio Bhgn 1

Frekuensi Radio (RF) ditakrifkan sebagai frekuensi atau kadar ayunan dalam satu saat berlingkungan julat di antara 3 Hz hingga 300 GHz. Julat ini bersamaan dengan frekuensi isyarat elektrik arus ulang-alik (AC) yang digunakan bagi menghasil dan mengesan gelombang radio.

Mengikut pandangan H.Moseley (1988), frekuensi radio boleh dirujuk sebagai terma generik frekuensi yang berkadaran hingga 300GHz, manakala mikrogelombang dikelaskan sebagai frekuensi dalam lingkungan julat 300MHz hingga 300GHz (Jarak gelombang interval 1m hingga 1mm)

Sejarah

Gelombang radio mula dikesan oleh James Clerk Maxwell pada tahun 1865. Maxwell melalui kertas kerjanya ‘A dynamical theory of electromagnetic field’ menyatakan gelombang radio mempunyai sifat seakan-akan sifat gelombang cahaya. Melalui pemerhatiannya beliau, sifat-sifat itu mempunyai sifat elektrik dan magnetik. Beliau merumuskan gelombang radio dan gelombang cahaya sebagai gelombang elektromagnetik yang memenuhi ruang angkasa.

Pada tahun 1887, Heinrich Hertz telah mendemonstrasikan kebenaran teori gelombang elektromagnetik Maxwell dengan ujikaji makmalnya. Bermula dari situ revolusi teknologi gelombang berkembang pesat, ramai inventor-inventor seperti Nikola Tesla dan Gugliemo Marconi memberi sumbangan yang signifikan di dalam aplikasi gelombang radio sebagai medium komunikasi..

Sumber Frekuensi Radio

Sepertimana yang kita ketahui, frekuensi radio adalah satu bentuk gelombang elektromagnetik di dalam julat medan spektrum elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik secara semulajadi dibebaskan oleh matahari dan bintang-bintang di angkasa lepas. Namun begitu sejajar dengan perkembangan teknologi gelombang dan komunikasi, banyak alatan yang diinventorikan untuk pelbagai variasi penggunaan antaranya sistem pemancar radio, television, radar dan sebagainya. Penggunaan teknologi ini telah memberi satu anjakan kepada sistem komunikasi manusia hingga ke hari ini.

Hazad dan Risiko Frekuensi Radio

Banyak kajian epidemiologikal yang komprehensif berkenaan kesan frekuensi radio kepada manusia telah dilaksana. Kebanyakan kajian ini melibatkan kajian signifikan frekuensi radio dengan ketumbuhan kanser. Kajian lebih memfokuskan kesan pendedahan kepada gelombang radio dan television. Namun begitu data yang diperolehi telah memberi inferensi yang tidak konsisten dan tidak konkrit untuk merumuskan signifikan frekuensi radio ini dengan simptom kanser. Kajian masih dilaksana dari masa ke semasa untuk mendapatkan inferensi yang kukuh dan konkrit.

Kajian-kajian yang dilakukan menghasilkan keputusan yang kontradiksi antara satu sama lain, namun begitu di sebalik kontradiksi ini para penyelidik dan pakar mengakui ancaman frekuensi radio adalah benar. Dr. David Carpenter, Dekan Sekolah Kesihatan Komuniti dan Sosial, State University, New York percaya 30% daripada kesemua kanser yang menyerang kanak-kanak berpunca dari pendedahan kepada gelombang elektromagnetik. Manakala Martin Halper, Pengarah Analisis dan Sokongan, Agensi Perlindungan Alam Sekitar (EPA) menyatakan bahawa kajian epidemiologikal terhadap pengaruh medan elektromagnetik dan kesan-kesannya adalah kukuh dan harus dilakukan sesuatu untuk meminimakan potensi hazad dan risiko medan gelombang elektromagnetik.

Kajian yang dilaksanakan oleh EPA mengelaskan ancaman medan elektromagnetik sebagai Kelas B Karsinogen “…probable human carcinogen and joined the ranks of Folmaldehyde, DDT, Diotoxins and PCB’s”.

Kesan biologi terhadap frekuensi radio dan mikro gelombang

Mengikut laporan Cleary (1973), kepelbagaian kesan biologi yang terhasil dari pendedahan kepada frekuensi radio dan mikro gelombang antaranya seperti:

1. Hyperthermia
2. Cataract
3. Audiotory nerve responsest
4. Neurological effect
5. Cardiovascular effect
6. Hear enlargement
7. Increased thyrold activity
8. Alterations in serum proteins
9. Hair loss
10. Discruption of sexual potensi
11. Unstable mood
12. Anxiety

Sistem Rangka

Terdiri daripada 206 tulang yang membentuk satu rangka yang kuat. Rangka boleh dibahagikan kepada 5 bahagian:

a. Tulang kepala
b. Tulang bahagian dada
c. Tulang belakang

d. Tulang bahu dan lengan
e. Tulang pinggul dan kakiTugas Utama

a. Melindungi organ penting dalam badan.

b. Membentuk rangka di mana otot-otot melekat dan pengecutan menyebabkan pergerakan di sendi.

c. Menghasilkan sel-sel darah di dalam
som-som tulang.

d. Menyimpan zat-zat makanan seperti
kalsium dan potasium.

Struktur Tulang Belakang