Frekuensi Radio Bhgn 6

Pengiraan Jarak Zon Ekslusion (Exclusion Zone)

Contoh ini menjelaskan kaedah kiraan zon ekslusion antena pada (1.45 x 0.28 x 0.125) meter beroperasi pada 1,855 MHz dengan nilai EIRP 50 yang dipasang dalam kawasan yang boleh dimasuki oleh orang awam. Apakah jarak minimum antena untuk memastikan pendedahan tidak melebihi had selamat pada orang awam?

Langkah Pertama:

Kira had dedahan ketumpatan maksimum kuasa kepada orang awam (Rujuk Jadual 3 untuk ketumpatan kuasa dalam julat 300 hingga 2,000 kerana antena beroperasi dengan frekuensi 1,855 Mhz).

Wlimit = f /200, 1,855 / 200, = 9.275 W/m²

Langkah Kedua:

Kira jarak selamat minimum dengan menyusun semula persamaan di atas;

W = EIRP / (4πr²)
= PTG / (4πr²) jadi untuk jarak dari antena rmin bersamaan dengan;

rmin = √EIRP / (4πW)
= √50.0 / 4.0 x π x 9.275
= 0.927 m


Langkah Ketiga:

Periksa semula untuk memastikan jarak minimum tadi di dalam zon medan jauh (FF);
Dimulai dengan mengira panjang gelombang:

λ = 300 / f (f dalam unit MHz)
= 300 / 1855
= 0.162 m


Maksimum dimensi antena lebih besar dari panjang gelombang, ia boleh dikelaskan sebagai antena besar. Jadi permulaan wilayah medan jauh boleh dikira dengan rumus FF iaitu:

FF = 0.5 x D² / λ
= 0.5 x (0.5)² / 0.162
= 0.773 m

Berdasarkan jarak minimum yang dikira berada dalam zon medan jauh, jadi perkiraan di atas adalah sah. Orang awam tidak dibenarkan berdiri lebih dekat dari 0.927 meter secara terus di depan antena.

No comments:

Post a Comment