Terminologi


Kesihatan Persekitaran

Suatu disiplin sains kesihatan yang berkaitan dengan pengawalan terhadap proses-proses biologi, kimia, fizikal dan sosial yang berlaku dalam persekitaran yang boleh menimbulkan kesan mudarat secara langsung atau tidak langsung kepada kesihatan fizikal, mental dan kesejahteraan manusia. Berteraskan kepada konsep dan falsafah bahawa untuk peningkatan taraf kesihatan dan kesejahteraan hidup individu atau sesebuah komuniti adalah memerlukan pengawalan terhadap proses biologi, kimia, fizikal yang berlaku dalam persekitaran dan tempat kerja yang mengancam kesihatan manusia. Proses-proses tersebut perlu dikenal pasti dan difahami sehingga usaha-usaha atau tindakan pengawalan dan pencegahan impaknya dapat dilaksanakan.

No comments:

Post a Comment